4000

Bu Eğitimin İçeriği

 • 1 Adet Video
 • 0 Adet Sunum
 • 0 Adet Doküman
 • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programının öncelikle temel amacı Türk Eğitim Sistemi'nin çeşitli öğretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu 21. yüzyılın lider eğitim yönetici ve deneticilerini yetiştirmek olmakla birlikte bu alanda ihtiyaç duyulacak akademisyen ve araştırma ihtiyacını da karşılamak olacaktır.

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi 2 yarıyıldır.

 

Bu sürede öğrenciler Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanına ilişkin kuram ve uygulamaya dönük dersler alırlar ve bir proje tamamlarlar.

 

İki yarıyıl sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alırlar.
 

Bu programın sonunda mezun olan uzman adayları,

 • Alanıyla ilgili öğrendiği kuram ve ilkeleri eğitim yönetimi ve denetimi alanına uygulayabilir.
 • Alanlarında karşılaştıkları sorunları algılayabilir ve bu sorunlara çözüm getirebilir,
 • Alanlarıyla ilgili değişimi analiz edip değişimi yönetebilir.
 • Alanlarıyla ilgili olarak akademik çalışmalar yapabilir ve bunları akademik ortamlarda sunup yayınlayabilir.
 • Alanlarıyla ilgili olarak yeni yaklaşımlar geliştirebilirler.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.

Yabancı dil puanı koşulu aranmamaktadır.

Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin daha önce aldığı derslerden muafiyeti konusundaki kararları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetim kurulu alır.

Muafiyet başvurusu bir kez ve tüm akademik programı kapsayacak şekilde yapılır. Başvuru tekrarlanamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2,ya da Z notunun olmaması gerekir.

Danışmanı denetiminde bir proje hazırlaması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

 

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek.
 • Psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
 • EYTEPE' ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
 • EYTEPE alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • EYTEPE' ye ilişkin sorunları bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek farklı ve uygun araştırma yöntemlerini (nitel, nicel, karma) kullanarak araştırma yürütebilmek ve bu çerçevede eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
 • EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • EYTEPE alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
 • Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
 • İnsanları  harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilmek.
 • Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
 • Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilmek.
 • Sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimde bilimsel gelişmeleri ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek
 • Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesini ve onlara eğitim kurumlarının vizyonuna ulaştırabilecek liderlik becerilerini kazanmak
 • Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Okul-çevre ilişkileri çerçevesinde, okullarda değişimi yaratan içsel ve dışsal güçlerin doğasını analiz ederek, okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilmek

 

Detaylı Bilgi ve Kayıt için: 05322232082 - 05432265890 - 05322232129


Kazanımlar

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI